Σύνδεση

Σύνδεση χρήστη

Χρήστης *

Κωδικός *

Να με θυμάσαι
Βρίσκεστε εδώ: Epistrofes ClubΌροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

1) Προοίμιο

      Η επιχείρηση www.epistrofesclub.gr , δημιούργησε και διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο epistrofesclub.gr προσφέρει τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό του υπό τους ακόλουθους όρους και διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής τους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή ανακοίνωση σε άλλο σημείο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία του.

      Η epistrofesclub.gr δίνει τη δυνατότητα στις συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους στους χρήστες της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προσφορά αυτή. Οι χρήστες μέλη της ιστοσελίδας θα μπορούν να επωφελούνται από το ποσοστό επιστροφής / έκπτωσης που αναγράφεται σε κάθε καταχώρηση της εκάστοτε επιχείρησης ή/και υποκαταστημάτων της. Η επιστροφή / έκπτωση αυτή θα παρέχεται στα μέλη της epistrofesclub.grμε την προσκόμιση της κάρτας μέλους είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε εκτυπωμένη είτε απλά με την επίδειξη του αριθμού κάρτας μέλους από το μέλος του epistrofesclub.gr. Οι υπηρεσίες που παρέχει η epistrofesclub.gr είναι αποκλειστικά πληροφοριακού και διαφημιστικού χαρακτήρα και χωρίζονται σε μη συνδρομητικές, οι οποίες απευθύνονται στους καταναλωτές, και σε συνδρομητικές, που απευθύνονται αποκλειστικά στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Το epistrofesclub.gr και η επιχείρηση που το διαχειρίζεται δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή και συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.    

2) Προϋποθέσεις Συμμετοχής Χρηστών και εγγεγραμμένων Μελών - Επιχειρήσεων

      Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του epistrofesclub.gr αποτελεί η αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης. Ο χρήστης ή μέλος του epistrofesclub.gr καλείται να τους διαβάσει και να προχωρήσει στην επίσκεψη και χρήση σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Kάθε τροποποίηση των όρων χρήσης θα γίνεται εγγράφως και θα ενσωματώνεται στο παρόν κείμενο προκειμένου να ισχύει. Οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν τις ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί και τις τροποποιήσεις. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών το epistrofesclub.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών του.

     Ειδικότερα, για τη χρήση των υπηρεσιών του epistrofesclub.gr οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις-μέλη υποχρεούνται:

         α) να συμπληρώνουν κατά την εγγραφή τους, τα πλήρη και ακριβή ζητούμενα, κάθε φορά στοιχεία, όπως Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης ή/και υποκαταστημάτων, στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο,- E-mail, fax κλπ). Τα ανωτέρω στοιχεία, διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της epistrofesclub.gr καθώς είναι απαραίτητα για την έκδοση των κάθε φορά απαιτούμενων φορολογικών και άλλων παραστατικών.

         β) να ενημερώνουν αυτά άμεσα για κάθε μεταβολή τους.

      Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας (αφού γίνει η ενεργοποίησή του) ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας (εφεξής αποκαλούμενος  "Λογαριασμός"). Η epistrofesclub.gr μπορεί να σας ειδοποιήσει με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στο άνοιγμα του Λογαριασμού. Κατά την εγγραφή σας στο epistrofesclub.gr υποχρεούστε να δηλώσετε ένα όνομα χρήστη (username) και ένα κωδικό (password) προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού σας. Η epistrofesclub.gr δεν τηρεί αρχείο με τους κωδικούς (password) των συνδρομητών της και κατά συνέπεια είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διαφύλαξη του απορρήτου καθώς και για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας κωδικού (password) ή/και όνομα χρήστη (username). Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η χρήση του λογαριασμού σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα απαγορεύεται και υποχρεούστε να λάβετε όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση αυτού. Επίσης υποχρεούστε να ειδοποιείτε αμέσως την epistrofesclub.gr για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού (password) ή του λογαριασμού σας και για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η epistrofesclub.gr σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή σας με τους κανόνες ασφάλειας ή με τις οδηγίες χρήσης των συνδρομητικών υπηρεσιών που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που είναι ανηρτημένες και στο δικτυακό τόπο.

3) Προσωπικά Στοιχεία

      Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων, άλλων στοιχείων καθώς και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει, καθώς η epistrofesclub.gr λειτουργεί σαν μέσο της online δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών και μόνον.

      Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συμφωνούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της epistrofesclub.gr για καταχώρηση πληροφοριών, προσφορών και στοιχείων, τα οποία :  1. Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ή παραπλανητικά και να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων,  2. Δεν πρέπει να έχουν περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων  3. Δεν πρέπει να αντιβαίνουν με ή χωρίς πρόθεση, σε οποιασδήποτε διάταξη τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της epistrofesclub.gr.  4. Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών ή επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα.

      Τα εγγεγραμμένα μέλη αποδέχονται ότι η epistrofesclub.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί και να απαγορέψει τη δημοσίευση-ανάρτηση οποιουδήποτε περιεχομένου αντίκειται τους παρόντες όρους και τα χρηστά ήθη.

4)  Τρόπος καταχώρησης προσφοράς και προβολή της επιχείρησης

      Μετά την εγγραφή τους οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις ειδικές φόρμες που τους παρέχονται από τη epistrofesclub.gr να δημιουργήσουν και να καταχωρήσουν από την μια την ολοκληρωμένη προβολή της επιχείρησής τους και από την άλλη την προσφορά τους, το Voucher την Affiliate προσφορά, καθώς και το ειδικό εκπτωτικό κουπόνι που τυχόν τη συνοδεύει ή μπορούν μέσω της συμπλήρωσης της ανάλογης φόρμας να αποστείλουν με email την προσφορά τους ή και ακόμη να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους της epistrofesclub.gr οι οποίοι και θα αναλάβουν τη σχετική διαδικασία. H προσφορά δημοσιεύεται στη epistrofesclub.gr και θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες της ιστοσελίδας, ενώ ταυτόχρονα, ενδεχομένως, να αποστέλλεται με email, μέσω του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) σε εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας και προωθείται στα social networks του epistrofesclub.gr (Facebook, Twitter, Google plus).

      Στην αναλυτική τους παρουσίαση οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προβάλλουν πλήθος στοιχείων όπως:  1. εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπο,  2. το ποσοστό επιστροφής / έκπτωσης που θα παρέχουν στα μέλη μας,  3. γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση,  4. τα στοιχεία επικοινωνίας (στοιχεία διεύθυνσης, χάρτη, τηλέφωνο, fax, emailκ.α. ),  5. το ωράριο λειτουργίας,  6. τους τρόπους πληρωμών,  7. τις ευκολίες ή παροχές της επιχείρησης,  8. τα videoτης επιχείρησης,  9. τα στοιχεία των socialmedia της επιχείρησης,  10. αρχεία πληροφοριών σε μορφή doc, docxή pdf κ.α.

      Στην παρουσίαση των προσφορών, κουπονιών, vouchers, affiliateπροσφορών οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προβάλλουν π.χ :  1. τι περιλαμβάνει η προσφορά τους αναλυτικά,  2. τους όρους της προσφοράς τους,  3. την περίοδο ισχύος και τον τρόπο υλοποίησής της,  4. το δικαίωμα αριθμού κουπονιών,  5. τυχόν εξαιρέσεις κ.α.

      Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προβληθούν στους ειδικούς χώρους προβολής επιχειρήσεων στην αρχική ή άλλη σελίδα του ιστοτόπου με αντίτιμο ανάλογο της χρονικής διάρκειας της προβολής και τον αριθμό των προβολών είτε με την προβολή των προσφορών, vouchers, κουπονιών που θα περιλαμβάνει το «πακέτο» που θα επιλέξουν στην περιοχή τις ιστοσελίδας epistrofesclub.gr, είτε με επιπλέον banners διαφόρων διαστάσεων (200 X 150px έως 740 X 230px ) και μορφών (static, jpg, png ή flash) που είτε θα μας τα παρέχουν είτε θα κατασκευάζονται από εμάς ή συνεργάτες μας, με αντίτιμο που ορίζεται κατόπιν συμφωνίας, είτε ακόμη και με συνδυασμό των ως άνω τρόπων προβολής σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Η κάθε επιχείρηση έχει επίσης την δυνατότητα να προβληθεί στην αρχική η σε άλλη σελίδα της ιστοσελίδας σε κινούμενα bannersεικόνων αλλά και σε slideshowsδιαφόρων διαστάσεων χωρίς να έχει καταχωρημένες κάποιες προσφορές ή κουπόνια.

5) Επιπλέον όροι προβολής

      Η epistrofesclub.gr μπορεί να αρνηθεί σε οποιονδήποτε την καταχώρηση:  1. Αν τα στοιχεία καταχώρησης της  επιχείρησης δεν είναι πλήρη, δεν περιέχει τα βασικά στοιχεία που σηματοδοτούνται ως υποχρεωτικά στις φόρμες καταχώρησης της επιχείρηση.  2. Αν το ποσοστό επιστροφής της επιχείρησης είναι μηδενικό και τούτο προς αποφυγή προβολής ανούσιων ή παραπλανητικών καταχωρήσεων.  3. Αν η συγκεκριμένη καταχώρηση της επιχείρησης δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία ή μορφοποίηση της ιστοσελίδας.  4. Αν η προσφορά ΜΟΝΟ προϊόντων και ΟΧΙ παροχή υπηρεσιών που προβάλλεται, αφορά ακριβώς το ίδιο προϊόν σε προσφορά (πχ έχει την ίδια επωνυμία ή έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά) από ομοειδή επιχείρηση που ήδη προβάλλεται στη epistrofesclub.gr, και τούτο για λόγους προστασίας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από πράξεις αθεμίτου ανταγωνισμού και της διατήρησης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές-χρήστες.  5. Αν η προσφορά είναι μικρότερη σε ποσοστό από 5%  ή μεγαλύτερη σε ποσοστό από 90% της αρχικής τιμής της προβαλλόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος και τούτο προς αποφυγή προβολής ανούσιων ή παραπλανητικών καταχωρήσεων και  6. Αν κατά την κρίση των υπευθύνων της δεν διασφαλίζεται με αυτήν το υψηλό επίπεδο ενημέρωσης των χρηστών. Η epistrofesclub.gr δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του υλικού που προβάλλεται (εκτός των προφανών περιπτώσεων προσβολής νομίμων δικαιωμάτων που γίνονται ευκόλως αντιληπτές από το μέσο συνετό πολίτη) και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των καταχωρήσεων, που βαρύνει αποκλειστικά τους δημιουργούς της. Η σειρά με την οποία καταχωρούνται οι προσφορές και γενικώς κάθετι που έχει να κάνει με τον τρόπο της προβολής των επιχειρήσεων και των προσφορών τους εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην ανέλεγκτη επιλογή και διακριτική ευχέρεια της epistrofesclub.gr. Αυτονόητο δε τυγχάνει ότι της epistrofesclub.gr καμία ευθύνη δε φέρει εκ της αιτίας αυτής, παρά μόνο αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και εγγράφως με την προβαλλόμενη επιχείρηση.

5.1) Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

      Στα εγγεγραμμένα μέλη μπορεί να αποστέλλονται από το www.epistrofesclub.gr ενημερωτικά δελτία (newsletters) στο e-mail που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους ή και αυτό που καταχώρησαν στην ειδική φόρμα εγγραφής Newsletter, ο αριθμός των οποίων θα είναι αναλόγως του πλήθους των καταχωρημένων επιχειρήσεων ή και των προσφορών, των κουπονιών, των Vouchers και των Affiliate προσφορών. Σκοπό έχουν να ενημερώσουν τα μέλη για νέες προσφορές, υπηρεσίες, λειτουργίες, διαγωνισμούς, συνεργασίες, ψηφοφορίες και άλλα θέματα που αφορούν στο epistrofesclub.gr. Τα μέλη έχουν την επιλογή να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών από το πρώτο κιόλας newsletter που θα λάβουν. Η επιλογή της διαγραφής από τη λίστα παραληπτών είναι διαθέσιμη σε κάθε newsletter που αποστέλλεται, ώστε κάθε μέλος να τη χρησιμοποιήσει όποτε επιθυμεί ώστε να πάψει να λαμβάνει τις ενημερώσεις. Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του epistrofesclub.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του epistrofesclub.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το epistrofesclub.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η epistrofesclub.grδεν μοιράζεται αυτές τις λίστες παραληπτών σε καμία περίπτωση με άλλους.

5.2) Social networks

      To epistrofesclub.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει της εταιρείες – επιχειρήσεις και τα πρϊόντα – υπηρεσίες (σε προσφορά) των εταιρειών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως προώθηση συγκεκριμένων υπηρεσιών, προσφορών και προϊόντων στο facebook, twitter, youtube, pinterest και google plus .

6) Οδηγίες Προσφορών Κουπονιών

      Η κάθε προσφορά, κουπόνι, voucher & affiliateπροσφορά συνοδεύεται από όρους χρήσης που τους θέτει η ίδια η επιχείρηση ή χρήστης που κάνει την καταχώρηση. Απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται εκεί είναι ο τόπος και η επωνυμία της επιχείρησης που εξαργυρώνονται τα κουπόνια ή οι προσφορές, η ημερομηνία λήξης ή άλλος όρος που δηλώνει μέχρι πότε ισχύει το κουπόνι ή προσφορά, voucher & affiliateπροσφορά, καθώς και ο μοναδικός εκπτωτικός κωδικός του όταν πρόκειται για κουπόνι ή voucher. Για το περιεχόμενο που αναγράφεται στην προσφορά, στο κουπόνι στο voucherή την affiliateπροσφορά καθώς και για τους όρους χρήσης του, την ευθύνη την έχει η επιχείρηση ή ο χρήστης που το δημιούργησε.

      Είναι υποχρέωση της επιχείρησης ή του χρήστη να ελέγχει αν λειτουργεί σωστά η προβολή των παραπάνω και να ειδοποιεί για να σταματάει η προβολή τους αν αυτό χρειάζεται να γίνει πριν την καταχωρημένο χρόνο λήξης τους. Ο χρήστης για να έχει πρόσβαση να καταχωρήσει την επιχείρησή του και να λαμβάνει το newsletter με τις προσφορές και κουπόνια γίνεται μέλος, εντελώς δωρεάν.

      Ο χρήστης επιλέγει την προσφορά, το κουπόνι, το voucherή την affiliateπροσφορά που τον ενδιαφέρει μέσα από το site ή μέσα από το newsletter. Στη συνέχεια εμφανίζονται οι λεπτομέρειες καθώς και οι όροι χρήσης  του που έχουν ορισθεί από την επιχείρηση.

Αναλυτικότερα για:

   1. Προσφορές

      Στην προσφορά αναγράφεται η αρχική τιμή, η έκπτωση, το κέρδος, η τελική τιμή, ο χρόνος λήξης της προσφοράς και φυσικά όλοι οι όροι χρήσης που αφορούν την προσφορά. Για να εκτυπώσει το κουπόνι της προσφοράς ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τρόπο πληρωμής και αφού εκτελέσει την πληρωμή του θα μπορέσει να εκτυπώσει το κουπόνι της προσφοράς και να το προσκομίσει στην αντίστοιχη επιχείρηση. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι η χρήση πιστωτικών καρτών μέσω PayPal, στον λογαριασμό PayPal της επιχείρησης, και κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει καταχωρήσει η επιχείρηση. Ο χρήστης και αγοραστής της προσφοράς μπορεί να επιλέξει να εκτυπώσει το κουπόνι της προσφοράς που τον ενδιαφέρει, έτσι ώστε να το προσκομίσει στην επιχείρηση και να πετύχει την έκπτωση που αναγράφεται, ή διαφορετικά να αναφέρει στην επιχείρηση τον αναγραφόμενο μοναδικό εκπτωτικό κωδικό του κουπονιού. Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε καταστήματα της επιχείρησης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κουπονιού οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα της επιχείρησης και για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, ο κάτοχος του κουπονιού δεν δύναται να ζητήσει από την επιχείρηση χρηματικό αντάλλαγμα για το κουπόνι ή οιαδήποτε έκπτωση για άλλο προϊόν ή υπηρεσία εκτός από αυτό που αναγράφεται στο κουπόνι, εκτός αν συμφωνηθεί μεταξύ τους διαφορετικά. Μετά την ημερομηνία λήξεως ή/και της ημερομηνίας ισχύος, το κουπόνι της προσφοράς παύει να ισχύει και ο κάτοχός του ουδεμία απαίτηση έχει έναντι της επιχείρησης ή της epistrofesclub.gr.

   2. Εκτυπώσιμα Κουπόνια

      Σ΄αυτή την περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκτυπώσει το κουπόνι που τον ενδιαφέρει, έτσι ώστε να το προσκομίσει στην επιχείρηση και να πετύχει την έκπτωση που αναγράφεται , ή διαφορετικά να αναφέρει στην επιχείρηση τον αναγραφόμενο μοναδικό εκπτωτικό κωδικό του κουπονιού. Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε καταστήματα της επιχείρησης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κουπονιού οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα της επιχείρησης και για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, ο κάτοχος του κουπονιού δεν δύναται να ζητήσει από την επιχείρηση χρηματικό αντάλλαγμα για το κουπόνι ή οιαδήποτε έκπτωση για άλλο προϊόν ή υπηρεσία εκτός από αυτό που αναγράφεται στο κουπόνι, εκτός αν συμφωνηθεί  μεταξύ τους διαφορετικά . Μετά την ημερομηνία λήξεως, το κουπόνι παύει να ισχύει και ο κάτοχός του ουδεμία απαίτηση έχει έναντι της επιχείρησης ή της epistrofesclub.gr.

   3. Vouchers

      Εδώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το voucherπου τον ενδιαφέρει και να καταγράψει τον εκπτωτικό κωδικό του. Ο χρήστης ή επισκέπτης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εκπτωτικό κωδικό κατά την παραγγελία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αναγράφεται στο voucherαπό το ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop) της επιχείρησης στο βήμα όπου το ηλεκτρονικό κατάστημα θα ζητήσει την εισαγωγή του εκπτωτικού κουπονιού, κερδίζοντας χρήματα σύμφωνα με την έκπτωση που αναγράφεται στην ιστοσελίδα ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop) της επιχείρησης.

   4. Affiliate

      Σ΄αυτή την περίπτωση ο χρήστης το μόνο που έχει να κάνει είναι να ακολουθήσει τον απευθείας σύνδεσμο (link) προς την ιστοσελίδα όπου προβάλλεται η προσφορά ή το κουπόνι και να κάνει την παραγγελία του εκεί επωφελούμενος της προτεινόμενης προσφοράς ή κουπονιού. Η epistrofesclub.grουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την επιτυχημένη διαδικασία παραγγελίας, τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή του κουπονιού ή την σωστή εκτέλεση των όρων της από την ιστοσελίδα των διαφόρων συνεργατών (affiliates). Αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες της συνεργαζόμενης ιστοσελίδας προσφορών ή κουπονιών. 

7) Τρόποι Πληρωμής

      Οι πληρωμές της προβολής των επιχειρήσεων καθώς και των συνδρομών τους όσο αναφορά τα Siteπροσφορών, μπορούν να γίνονται με τραπεζική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της epistrofesclub.gr ή μέσω της υπηρεσίας e-banking, καθώς και απευθείας με αυτόματη χρέωση πιστωτικών καρτών μέσω PAY PAL εφ’ όσον είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι πληρωμές που αφορούν τις προσφορές και τα κουπόνια των επιχειρήσεων και βρίσκονται στην ιστοσελίδα epistrofesclub.grγίνονται με κατάθεση σε λογαριασμούς τραπεζών ή χρέωση πιστωτικών καρτών μέσω του λογαριασμού στο PayPalτων επιχειρήσεων που προβάλλουν τις προσφορές τους.

8) Περιορισμός ευθύνης της epistrofesclub.gr

      Η epistrofesclub.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου των πληροφοριών, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η epistrofesclub.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της epistrofesclub.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

      Τα περιεχόμενα της epistrofesclub.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Η epistrofesclub.gr δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε εμφανιζόμενης πληροφορίας διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Όλα τα στοιχεία των καταχωρημένων επιχειρήσεων και όλες οι προσφορές, τα vouchers, οι affiliateπροσφορές και τα κουπόνια των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων παραθέτονται "ως έχουν", χωρίς καμιά γραπτή εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, ενώ μπορεί να περιέχουν και τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζει προσφορά στην ιστοσελίδα της ή την εκπλήρωση οποιωνδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων ή προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αθέτηση υπόσχεσης της προσφοράς. Για το περιεχόμενο που αναγράφεται στο κουπόνι, το voucher, την προσφορά, την affiliateπροσφορά, καθώς και για τους όρους χρήσης ή τις προϋποθέσεις αυτών, την ευθύνη την έχει η επιχείρηση που τα καταχώρησε. Οι εκπτωτικοί κωδικοί που αναρτούνται στην ιστοσελίδα παρέχονται από τρίτους (καταστήματα) και επομένως δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι κωδικοί και οι προσφορές ισχύουν. Επίσης για τα στοιχεία της καταχωρημένης επιχείρησης καθώς και για το ποσοστό επιστροφής της κάθε επιχείρησης την ευθύνη την έχει η επιχείρηση που τα έχει καταχωρίσει. Επισημαίνεται ότι η epistrofesclub.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της κάθε καταχώρισης ή προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι του χρήστη / μέλους είναι η επιχείρηση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η epistrofesclub.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους χρήστες / μέλη. Σε περίπτωση που η προβαλλόμενη επιχείρηση μετά την ενεργοποίηση ενός κουπονιού, προσφοράς, voucher ή affiliateπροσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος ή υπηρεσίας, η epistrofesclub.gr ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι των χρηστών. Η επιχείρηση, σε αυτή την περίπτωση, είναι υπεύθυνη να ενημερώσει την epistrofesclub.gr έτσι ώστε να γίνει η διαγραφή της καταχώρησης της επιχείρησης από την ιστοσελίδα της.

      Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ χρήστη / μέλους και επιχείρησης, τα μέρη απαλλάσσουν εκ των προτέρων τη epistrofesclub.gr από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών, καθώς και από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει και από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους. 

      Επίσης το epistrofesclub.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό (anti-virus ) λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.  Η epistrofesclub.gr δεν έχει καμία περαιτέρω ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την epistrofesclub.gr πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η epistrofesclub είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

      Η epistrofesclub.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για άλλες ιστοσελίδες που τυχόν να ανακατευθύνονται οι χρήστες, οι επισκέπτες ή τα μέλη μας. Την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στους επισκέπτες, τους χρήστες ή τα μέλη του epistrofesclub.grφέρει η ιστοσελίδα προς την οποία έχει γίνει η ανακατεύθυνση.

      Τέλος ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες της epistrofesclub.gr, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας.

      Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας ή/και αδυναμία πρόσβασης στην ιστοσελίδα καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν από τις αιτίες των παραπάνω.

9) Ασφάλεια συναλλαγών

      Η epistrofesclub.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα  ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την epistrofesclub.gr, και καταργούν κάθε τυχόν προηγούμενη συμφωνία που ενδεχόμενα υπήρχε. Οι όροι χρήσης και προϋποθέσεις τρίτων ιστοσελίδων αποτελούν συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και αυτών των ιστοσελίδων όπως έχουν καθοριστεί από τους ιδιοκτήτες τους.  Η χρήση λογισμικού τρίτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους συνεπάγεται αυτομάτως την υποχρέωσή σας να τηρείτε τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που εκείνοι έχουν καθορίσει. Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της epistrofesclub.gr να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά του, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή ως περιορισμός της έκτασης εφαρμογής ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων. Ακυρωσία ή ακυρότητα ενός ή περισσότερων από τους όρους του παρόντος δεν επιδρά κατά κανέναν τρόπο στο κύρος των υπόλοιπων όρων αυτής.

10) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

      H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η epistrofesclub.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών της. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της epistrofesclub.gr. Η epistrofesclub.gr σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο προσωπικά σας δεδομένα, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες αρχές. Η epistrofesclub.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Η προστασία προσωπικών δεδομένων σας που αφορά ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε μετά από κάποια ανακατεύθυνση από την ιστοσελίδα της epistrofesclub.gr είναι ευθύνη των ιδιοκτητών αυτών των ιστοσελίδων.

11)  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

      Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, εικόνες , κλπ), των υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της epistrofesclub.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού (νόμος ν. 2121/1993 "περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων" κλπ.) και Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συνθηκών. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Επιχείρησης.

      Εξαιρούνται τα δικαιώματα των συμβεβλημένων εταιριών, τα οποία αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία προστατευόμενη κατά τον ίδιο τρόπο.

      Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της epistrofesclub.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

12)  Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

      Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της epistrofesclub.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

      Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

      Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ημερήσια Προσφορά

Προσφορά CLUB
10€ για αντάυγειες σε όλο το κεφάλι
Αρχική Τιμή: 57€
Έκπτωση: 82%
Τελική Τιμή: 47€
Κερδίζετε: 10€
Ενεργή στην : Παντού !!
Υπολοιπόμενες Μέρες :NA

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ Κάρτα Μέλους !

 Copyright © Epistrofes Club Όλα τα Νόμιμα Δικαιώματα. Site Map XML Site Map 

Δημιουργία: Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή eshop Θεσσαλονίκη | Προώθηση ιστοσελίδων & SEO - Internet Technology Solutions

George Hatsiulis Author: George Hatsiulis

George Hatsiulis Publisher: George Hatsiulis

Web Design - Internet Marketing